PCB i bygninger

Projektets indhold

Idéen i projektet er at identificere bygninger med PCB-problemer og gå ind og evaluere de forskellige metoder, der afprøves og finde ud af, hvor godt de virker.

Projektet vil alene omfatte de ekstra evalueringer, nødvendige laboratorieforsøg, videnopbygning på tværs af byggerierne og opsamlingen af viden i anvisninger, der kan bruges af de relevante parter i byggesektoren. Projektet baserer sig således på erfaringsindsamling i forbindelse med igangværende byggesager med sanering for PCB-holdige byggevarer. Dermed forventes det, at de bygningsmæssige indgreb, der skal foretages, vil kunne gennemføres uden udgifter for projektet. Feltundersøgelserne vil blive suppleret med laboratorieundersøgelser, i det omfang det vil kunne øge videngrundlaget.

Projektets fem faser

  1. Planlægning, administration og litteraturggennemgang
  2. Laboratorieforsøg, feltundersøgelser og analyser
  3. Udarbejdelse af anvisning
  4. Yderligere forsøg og analyser
  5. Udarbejdelse af forbedret anvisning

Først gennemføres en litteraturgennemgang og planlæggelse af arbejdet bl.a. baseret på tidligere udredninger gennemført af Force og Grontmilj og en vurdering af, hvilke byggesager der vil kunne indgå i det videre forløb. Der opstilles en plan for, hvilke aspekter af de kendte afhjælpningstiltag, der er behov for yderligere at få belyst ved nye danske cases.

Den udarbejdede plan præsenteres for styregruppen, og den vil efter godkendelse danne grundlag for den efterfølgende anden fase med en forskningsindsats rettet mod at skabe videngrundlaget for at kunne anvise afhjælpningsmetoder, der virker.

Som tredje fase udarbejdes en SBi-anvisning om afhjælpning af høje PCB-koncentrationer i indeluften.

Fjerde fase vil inde¬holde en yderligere forskningsindsats rettet mod at skabe den nødvendige viden for at optimere afhjælpningen i de enkelte byggerier i afhængighed af forureningens udbredelse og byggeriets beskaffenhed.

Sidste og femte fase vil indeholde udarbejdelse af supplement eller revideret anvisning om den nødvendige og samtidigt tilstrækkelige sanering for afhjælpning af høje PCB koncentrationer.

Projektet vil løbende give resultater i form af rapporter og videnskabelige artikler. Det første resultat kan være en ”state of the art” rapport, hvor litteraturen og udenlandske erfaringer sammenstilles. En væsentlig del af formidlingen vil være udarbejdelse af en SBi-anvisning med en samlet beskrivelse af problemet og dets afhjælpningsmetoder. Den første anvisning vil, som vist i tidsplanen, kunne foreligge 2 år og 3 måneder efter projektets igangsættelse.

Tidsplan

Figur 1: Tidsplan.

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket

Statens Byggeforskningsinstitut | A.C. Meyers Vænge 15 | DK - 2450 København SV | T +45 9940 2525 | sbi@sbi.aau.dk
Ean 5798000019034 | Cvr 29102384

Finansiering

Projektet er finansieret af Realdania.