PCB i bygninger

Feltarbejde

Evaluering af afhjælpningsmetoder i konkrete renoveringssager

Der gennemføres en omfattende række af eksperimenter i felten med delelementer af afhjælpninger. Feltforsøgene vil ofte strække sig over længere tid, og de kompliceres i nogen grad af et utilstrækkeligt videngrundlag om de faktiske forhold. Forsøgene gennemføres i forbindelse med igangværende renoveringsopgaver, der er nødvendiggjort af PCB-forurening.

De bygningsmæssige indgreb, der skal gennemføres i forbindelse med feltforsøgene, betales ikke af forskningsprojektet men via de verserende byggesager. Det er derfor vigtigt, at der etableres et positivt samarbejde med bygningsejerne om det forestående eksperimentelle arbejde. Flere bygningsejere har allerede gennemført forsøg for at skabe de nødvendige forudsætninger for afhjælpning i deres bygninger. I det omfang det er muligt, vil data fra disse forsøg også blive inddraget.

Feltarbejdet er af stor betydning, da den lange tid, hvor de primære kilder til forureningen har været i bygningerne, er afgørende for kontaminering af øvrige overflader og dermed for problemets omfang. Det vil ikke i laboratoriet være muligt fyldestgørende at simulere det 30-60 årige forløb, hvor primære og sekundære kilder har vekselvirket under stadigt skiftende temperaturer og ventilationsforhold. Desuden kan udførelsen af feltundersøgelserne sikres relevansen og gennemførligheden af de afprøvede indgreb.

Det er ikke muligt at skabe sig et fuldt overblik over, hvilke forsøg og undersøgelser det vil være muligt at gennemføre på nuværende tidspunkt. Derfor kan fremgangsmåden ikke planlægges i detaljer. Det forventes, at der skal foretages erfaringsindsamling i tilknytning til ca. 10 igangværende eller evt. afsluttede renoveringssager. Sagerne udvælges så vidt muligt således, at der fås et grundlag for at kunne vurdere bygningskategorier som boliger, kontorer, skoler og institutioner på tværs af bygningstyper som elementbyggeri og muret byggeri.

I visse bygninger vil det formodentligt være tilstrækkeligt med en mindre indsats for at bringe indeluftens PCB indhold på et acceptabelt niveau, mens problemerne i andre er mere alvorlige med et meget omfattende renoveringsbehov. Det er derfor ønsket at få erfaring med et bredt spektrum af forureningsgrader.

PCB-netværket

Professor MSO, Lars Gunnarsen er en af hovedkræfterne bag PCB-netværket
På en række seminarer præsenteres forskningsresultaterne. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

Meld dig ind i PCB-netværket